Publications

2024

Learning the Market: Sentiment-Based Ensemble Trading Agents
Andrew Ye, James Xu, Yi Wang, Yifan Yu, Daniel Yan, Ryan Chen, Bosheng Dong, Vipin Chaudhary, Shuai Xu
Preprint
pdf arXiv

2023

LeanFlex-GKP: Advancing Hassle-Free Structured Pruning with Simple Flexible Group Count
Jiamu Zhang, Shaochen Zhong*, Andrew Ye*, Zirui Liu, Kaixiong Zhou, Xia Hu, Shuai Xu, Vipin Chaudhary
WANT@NeurIPS 2023
pdf